Browse Author: spravca

Elektrická prípojka. Ako ju vybaviť?

Tiež máte doslova hrôzu z rôznych „papierovačiek“ a vybavovania po úradoch? Tak sa pripravte, že čosi podobné budete musieť absolvovať aj v prípade, ak potrebujete novú elektrickú prípojku.

Poradíme vám, ako na to, aby ste to zvládli ľavou zadnou!

  1. Podajte žiadosť o pripojenie nového odberného miesta

Túto žiadosť je možné podať buď elektronicky, poštou, mailom, osobne alebo dokonca v prípade domácností aj telefonicky. Kontaktovať je nutné distribučnú spoločnosť. To znamená, že ak napríklad žijete na západnom Slovensku, kontaktujte Západoslovenskú distribučnú a nie Západoslovenskú energetiku. K tejto žiadosti bolo kedysi potrebné priložiť aj výpis z listu vlastníctva. Dnes to však už nie je nutné. Prílohou žiadosti má byť situačný plán, v ktorom sa vyznačí číslo dotknutej parcely a tiež názov ulice, kde sa odberné miesto bude nachádzať.

  1. Čakajte na zmluvu o pripojení

Tá vám príde od distribučnej spoločnosti najneskôr 30 dní od podania vašej žiadosti. Ide o návrh zmluvy, s ktorým ak budete súhlasiť, podpíšete a odošlete späť distribučnej spoločnosti. Pozor! Podpísanú zmluvu doručte distribučnej najneskôr 75 dní od dátumu jej podpisu, inak zaniká.

  1. Uhraďte cenu za pripojenie

Urobiť tak musíte do 14 dní od podpísania zmluvy, inak zmluva zaniká. Informácie k platbe sú prílohou návrhu zmluvy.

  1. Pripravte odberné miesto

Inštrukcie k príprave odberného miesta takisto nájdete v návrhu zmluvy o pripojení. Môže to znamenať napríklad realizáciu výkopových prác pre osadenie stĺpa. Zmluva obsahuje tiež Technické podmienky pripojenia a v nich zoznam dokladov, ktoré bude potrebné distribučnej spoločnosti ešte doručiť. Ide napríklad o revíznu správu.

Po splnení všetkých týchto podmienok sa na odberné miesto dostaví technik, ktorý pripraví odberné miesto na distribúciu elektriny. Ostáva už len vybrať si konkrétneho dodávateľa elektrickej energie a spísať s ním zmluvu o dodávke a distribúcii elektrickej energie.

 

 

Čo je elektrická prípojka a aké sú typy pripojenia?

Predtým, než začnete so stavbou rodinného domu, je elektrická prípojka jednou z prvých vecí, ktoré musíte vybaviť a zrealizovať. Prečítajte si, čo je to elektrická prípojka a aké typy prípojky pre rodinné domy existujú.

Čo je vlastne elektrická prípojka

Elektrickou prípojkou sa vlastne pripája každé odberné zariadenie k rozvodu dodávateľa elektrickej energie. Čo to v praxi znamená? Laicky sa dá povedať, že elektrickou prípojkou si vlastne potiahnete elektrinu od stĺpa k svojmu odbernému miestu. Elektrické prípojky sa rozlišujú podľa napätia do 1kV – prípojky na nízke napätie, od 1kV do 45 kV – prípojky na vysoké napätie a tretím typom je elektrická prípojka nad 45 kV – na veľmi vysoké napätie. Do rodinných domov sa využíva elektrická prípojka na nízke napätie.

Začiatok elektrickej prípojky je vlastne odbočenie od verejného rozvodu elektrickej energie smerom k vášmu odbernému miestu. Prípojka sa končí prípojkovou skrinkou. Dôležitý je tiež elektromerový rozvádzač, z ktorého sa vedie vodič do hlavného rozvádzača v dome. Elektromerový rozvádzač musí byť riadne označený a umiestnený aspoň 0,6 metra nad pevným povrchom zeme. Okrem toho musí byť prístupný tak, aby sa k nemu zamestnanci energetiky mohli kedykoľvek dostať a odčítať z neho údaje. Preto sa elektromerové rozvádzače v rodinných domoch umiestňujú po novom už na vonkajších oploteniach pozemkov, respektíve na vstupných bránach do dvorov. Okrem toho platí, že pred rozvádzačom musí byť voľný prístup aspoň 0,8 metra, aby sa k nemu zamestnanci energetiky mohli bezpečne dostať a mali dostatok miesta pre prípadnú manipuláciu.

Typy elektrickej prípojky pre rodinné domy

Pre rodinné domy rozlišujeme prípojky zhotovené vonkajším vedením a elektrické prípojky zhotovené káblovým vedením uloženým v zemi.

  • Elektrická prípojka zhotovená vonkajším vedením. Nazýva sa tiež vzdušná prípojka a vyhotovuje sa závesným káblom. Ide o vedenie zo stĺpa.
  • Elektrická prípojka zhotovená káblovým vedením. Ide o vedenie z hlavného verejného rozvodu káblami umiestnenými v zemi.

Pripojenie k distribučnej sústave na Slovensku poskytuje v závislosti od miesta Západoslovenská energetika, Stredoslovenská energetika alebo Východoslovenská energetika.